جواب سوالات باشگاه آگاه

20 هزار امتیاز هدیه با زدن کد معرف AQ4073 در قسمت معرف حسابتان هدیه بگیرید | برای دریافت پاسخ سوالات در تلگرام از طریق آی دی bashgahagah_ir@ اقدام نمایید ....

جواب سوالات سه شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ باشگاه آگاه

🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷

#کد_سوال: 140009043


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 2

🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷

🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷

#کد_سوال: 140009044


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 4

🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷

جواب سوالات عمومی دوشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ باشگاه آگاه

🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷

#کد_سوال: 140009042


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 4

🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷

جواب سوالات یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ باشگاه آگاه

🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷

#کد_سوال: 140009040


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 1

🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷

#کد_سوال: 140009041


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 1

🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷

جواب سوالات جسورانه شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ باشگاه آگاه

🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷

#کد_سوال: 140009037


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 2

🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷

#کد_سوال: 140009038


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 2

🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷

#کد_سوال: 140009039


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 4

🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷bashgahagah.ir

جواب سوالات چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ باشگاه آگاه

🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷

#کد_سوال: 140009035


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 1

🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷

#کد_سوال: 140009036


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 4

🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷