جواب سوالات باشگاه آگاه

20 هزار امتیاز هدیه با زدن کد معرف AQ4073 در قسمت معرف حسابتان هدیه بگیرید | برای دریافت پاسخ سوالات در تلگرام از طریق آی دی bashgahagah_ir@ اقدام نمایید ....

جواب سوالات عمومی چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ باشگاه آگاه

🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷

#کد_سوال: 140010037


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 4

🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷
🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷

#کد_سوال: 140010038


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 4

🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷

جواب سوالات سه شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ باشگاه آگاه

🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷

#کد_سوال: 140010035


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 3

🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷
🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷

#کد_سوال: 140010036


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 2

🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷

جواب سوالات عمومی یکشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ باشگاه آگاه

🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷

#کد_سوال: 140010033


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 2

🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷
🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷

#کد_سوال: 140010034


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 4

🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷

جواب سوالات جسورانه شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ باشگاه آگاه

🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷

#کد_سوال:  140010030


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 2

🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷

🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷

#کد_سوال:  140010031


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 3

🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷

🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷

#کد_سوال:  140010033


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 3

🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷

ir

جواب سوالات عمومی چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ باشگاه آگاه

🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷

#کد_سوال:  140010028


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 3

🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷

🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷

#کد_سوال:  140010029


#پاسخ_پیشنهادی_ما_گزینه : 1

🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷